16 lutego 2021

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja? Z pytaniem tym mierzą się małżeństwa, które aktualnie przeżywają kryzys w swoim związku. Mimo tego, że oba z tych zagadnień na pierwszy rzut oka wydają się podobne (przynajmniej w początkowej fazie), to sąd, orzekając je, bierze pod uwagę różne przesłanki. Również skutki prawne, po wprowadzeniu orzecznictwa w życie, są inne. Co jest lepsze: rozwód czy separacja? Na to pytanie należy odpowiedzieć sobie indywidualnie. W poniższym tekście przybliżymy jednak z czym wiąże się każda ze stron.

Czym różni się rozwód od separacji?

Różnica między rozwodem a separacją jest znacząca, jeżeli chodzi o skutki prawne. W przypadku każdego z tych wariantów sąd musi wziąć pod uwagę wiele aspektów, a w tym zapisy ustawy, które zawarte są w KRiO – czyli w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. 

Rozwód

Sąd może orzec o rozwodzie w kilku przypadkach – normowane jest to przez 56 artykuł KRiO. 

§ 1 Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Tylko w takim przypadku sąd, szczegółowo zapoznając się ze sprawą, może orzec o rozwodzie – aby tak było, musi on ponadto stwierdzić, że doszło do trwałego zerwania więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Warto również zaznaczyć, że małżonkowie mogą nie otrzymać rozwodu, jeżeli:

 • wskutek tej decyzji ucierpi dobro małoletnich dzieci, 
 • decyzja ta będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, 
 • o taką decyzję wystąpił małżonek, który jest winny rozkładowi pożycia. 

Co jest lepsze: separacja czy rozwód? Na pytanie to każda z osób mogłaby odpowiedzieć inaczej – w zależności od własnych celów oraz wartości, którymi kieruje się w życiu. Należy również zdawać sobie sprawę z konsekwencji prawnych, które obowiązują po rozwodzie. W świetle prawa osoba rozwiedziona:

 • może zawrzeć nowy związek małżeński, 
 • ma możliwość wrócić do dawnego nazwiska, 
 • nie jest zobligowana do pomocy dawnemu współmałżonkowi, 
 • trwale rozwiązuje małżeństwo, bez możliwości zmienienia decyzji, jak to jest w separacji. 

Separacja

Niezależnie od tego, czy małżonkowie ubiegają się o rozwód czy separację, to w każdym z przypadków niezbędne jest orzeczenie sądu. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym informacje na temat separacji można znaleźć w rozdziale 5, artykule 61. O separacji w małżeństwie słyszy się coraz częściej. Aby sąd mógł o niej orzec, to musi stwierdzić, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu rozkładowi – bez konieczności dowodzenia, że rozkład ten jest trwały. Jako kancelaria adwokacka w Lublinie zaznaczamy, że separacja jest niedopuszczalna, kiedy decyzja sądu negatywnie mogłaby wpłynąć na dobro małoletnich dzieci oraz byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Koszty 

Koszty separacji a rozwodu prezentują się następująco:

 • W przypadku separacji, kiedy małżonkowie zgodnie ustosunkowują się do składanego wniosku, koszt rozprawy wynosi 100 zł. W przypadku, kiedy dochodzi do burzliwego sporu, cena wzrasta do 600 zł za wniosek, a także 6 zł za każdą ze stron wydanego orzeczenia. 
 • Rozpoczynając sprawy rozwodowe ma się do czynienia ze stałą opłatą 600 zł (za złożenie pozwu). Jeżeli sąd podczas postępowania dzieli majątek, to trzeba spodziewać się dodatkowych kosztów o wysokości 300 zł lub 1000 zł (w zależności od zgodności współmałżonków). Na tym jednak wydatki się nie kończą. Kolejnych opłat można spodziewać się za: adwokata z urzędu (17 zł), a także za przeprowadzenie dodatkowych dowodów. Według zasad postępowania cywilnego koszty procesu ponosi strona, która przegrała.

Co daje separacja w małżeństwie?

Różnice między separacją a rozwodem są znaczące, jeżeli spojrzeć na regulacje prawne. Małżonek po orzeczeniu separacji:

 • może prowadzić oddzielnie swoje gospodarstwo domowe,
 • nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego, 
 • nie może powrócić do swojego dawnego nazwiska, 
 • zobowiązany jest do udzielania pomocy swojemu małżonkowi, 
 • może znieść (w przypadku obustronnej zgody współmałżonków) orzeczenie sądu o separacji. 

Należy również pamiętać o konieczności płacenia alimentów. Niezależnie od tego, czy była to separacja z winy męża, czy też żony, małżonek uznany za winnego zobowiązany jest finansowo wspierać stronę poszkodowaną – nie dłużej jednak niż 5 lat od chwili orzeczenia o separacji.

To, co daje separacja w małżeństwie, różni się od tego, co obowiązuje po rozwodzie. Należy również zaznaczyć, że o separację może ubiegać się również osoba z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia. 

Automatyczny rozwód po separacji?

Czy automatyczny rozwód po separacji jest możliwy? Nie – nie jest możliwy. Chcąc wziąć rozwód, nawet w trakcie trwania separacji, należy wnieść do sądu odpowiedni pozew. Dzieje się tak dlatego, że starając się o separację udowadnia się jedynie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chcąc uzyskać rozwód trzeba udowodnić, że nie jest to stan przejściowy, a trwały. Zatem co lepsze: rozwód czy separacja? Na pytanie to, jak widać, każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 

Co po rozwodzie? 

Jest dużo argumentów opowiadających się za tym co lepsze: separacja, rozwód, a może rozwód z orzeczeniem o winie. Niezależnie od podjętej decyzji warto jednak walczyć o szczęśliwe życie. W następnych tekstach opiszemy, jakimi kwestiami należy zająć się po rozwodzie.