10 maja 2021

Brak zgody na rozwód – co zrobić, gdy małżonek nie chce dać rozwodu?

Brak zgody na rozwód może nastąpić z różnych przyczyn. Zazwyczaj jest to odmowa jednej ze stron, która nie ma obowiązku ustosunkować się pozytywnie do złożonego pisma. Co zrobić w sytuacji, gdy otrzymana odpowiedź na pozew o rozwód to brak zgody? Ważną kwestią jest to, czy orzeczenie rozwodu wynika z przyczyn zasadnych. Należy mieć na uwadze fakt, że prawo rodzinne w Lublinie przewiduje trwałość małżeństwa.

Brak zgody na rozwód małżonka, co dalej?

Co zrobić w sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód? Złożenie do sądu pisma sprzeciwiającego się rozwodowi wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeśli kancelaria adwokacka w Lublinie oraz sąd nie znajdą powodów potwierdzających przerwanie więzi małżeńskiej, to przyczyna rozwodu nie jest uzasadniona. Nie oznacza to, że kiedy mąż nie chce dać rozwodu, jesteś na straconej pozycji. Występując o rozwód w Lublinie, nadal masz szansę uzyskać pozytywną odpowiedź na złożony wniosek. Dzięki prawidłowo ujętej argumentacji z pomocą adwokata możesz oddalić apelację braku zgody na rozwód.

Motywy uzasadniające sprzeciw małżonka

Brak zgody na rozwód może nastąpić z różnych przyczyn, ponieważ orzeczenie rozwodowe nie leży bezpośrednio w kwestii sądu. Aby otrzymać pozytywną odpowiedź na złożoną apelację, należy spełnić jedną z przesłanek określoną na podstawie ustawy. Zazwyczaj, jeśli w małżeństwie nastąpił trwały rozkład współżycia, sprawy rozwodowe przebiegają bezboleśnie, z akceptacją obu stron. Jednak co w przypadku, kiedy sprzeciw współmałżonka jest uzasadniony motywami prawnymi?

Wypadkowa chwilowych problemów

Często powodem złożenia rozwodu do sądu są narastające i niewyjaśnione problemy codzienne wśród małżonków. Jest to najczęściej spotykany argument w momencie złożenia pozwu, jednak równie często następuje tutaj brak zgody na rozwód. Jeśli problemy małżeńskie są chwilowe, lepszym rozwiązaniem może okazać się separacja w Lublinie.

Więzi uległy rozpadowi niedawno

Osoba pozwana może zastanawiać się także, jak nie dać rozwodu w przypadku zerwania więzi przez współmałżonka. Jest to szczególnie dotkliwa sytuacja, kiedy strona pozywająca nie odczuwa już więzi fizycznej i duchowej z osobą pozwaną. Więzi mogą być również gospodarcze, polegające na posiadaniu wspólnej firmy czy kredytu na mieszkanie. Z punktu widzenia prawnego za ich zerwanie przyjmuje się jednak sferę fizyczną i uczuciową.

Rozwód sprzeczny z dobrem rodziny

Szczególnie istotnym problemem w przypadku braku zgody na rozwód jest powód określany jako dobro rodzinne. Oznacza to, że jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód ze względu na dobro niepełnoletnich dzieci. Procedura wymaga kontaktu z psychologiem i określenia, która z możliwości będzie lepsza z punktu widzenia małoletnich. W tym wypadku nie zawsze brak zgody na rozwód jest najlepszym wyjściem.

Rozwód sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

Prawo rodzinne przewiduje także brak zgody na rozwód w przypadku sprzeczności z zasadami panującymi w społeczeństwie. Termin ten nie oddaje w pełni istoty problemu, do której zaliczyć można nieuleczalną chorobę pozwanej strony czy też brak zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Inną kwestią jest wiek rozwodników (sensowność sprawy w przypadku 80-letniej pary może być przyczyną braku zgody na rozwód).

Rozwód aktem przyznania się do winy

Chęć rozwodu może wynikać także z powodu zawinienia osoby pozwanej. Okoliczności może być dużo, a wymienić warto:

  • alkoholizm i narkomania,
  • uzależnienie od hazardu,
  • stosowanie przemocy fizycznej.

Najczęściej spotykanym aktem winy jest jednak zdrada jednego ze współmałżonków. W tym wypadku brak zgody na rozwód może być unieważniony, jeśli osoba pozywająca nie jest współwinna zaistnienia takiej sytuacji. Kiedy zdrada małżonka wynikała z chęci zemsty (sama została zdradzona), sąd może nie uznać oświadczenia.

Brak zgody na rozwód ze względów religijnych

Co w przypadku, kiedy brak zgody na rozwód następuje ze względów religijnych? Jest to skomplikowany proces, który jednak jest uwzględniony w polskim prawie. W tym wypadku nie ma możliwości wykazania winy jednej ze stron. Aby sąd uznał orzeczenie za rozwód przy braku zgody jednego ze współmałżonków, należy udowodnić całkowitą winę pozwanej osoby.

Odpowiedź na pozew o rozwód, na który nie ma zgody

Jeśli zastanawiasz się, jak nie dać rozwodu mężowi bądź żonie, powinieneś złożyć pisemną odpowiedź do sądu na pozew współmałżonka. Tylko w ten sposób możesz odnieść się i sprostować prawnie zarzuty skierowane w Twoją stronę. Pamiętaj jednak, że brak zgody na rozwód musi być uzasadniony. Jeśli jest on zagrożeniem dla niepełnoletnich dzieci lub do sądu wystąpił małżonek winny z punktu widzenia prawa – możesz odwołać się od apelacji na podstawie sprzeczności z zasadami określonymi w prawie rodzinnym.