15 czerwca 2022

Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Bez wątpienia unieważnienie małżeństwa cywilnego w zestawieniu z klasycznym rozwodem jest mniej powszechne, a co za tym idzie znane. Cały proces w podobny sposób oddziałuje jednak na współmałżonków, wywołuje u nich stres, a także nieraz negatywne emocje, przekładające się na życie prywatne. O przesłankach, opowiadających się za unieważnieniem małżeństwa, można przeczytać w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu zagadnieniu.

Przesłanki przemawiające za unieważnieniem małżeństwa

Unieważnienie ślubu cywilnego jest możliwe z chwilą, kiedy współmałżonkowie są w stanie udowodnić przyczyny podjęcia takiej decyzji. Są one wymienione w Kodeksie KRiO i dotyczą konkretnych sytuacji.

W artykule 17 jasno możemy przeczytać, że “Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach działu niniejszego”. Anulowanie ślubu cywilnego będzie zatem niemożliwe w przypadku innych (być może równie istotnych z punktu widzenia partnerów) argumentów. 

Jak już wspomnieliśmy powody unieważnienia małżeństwa cywilnego są szczegółowo wymienione. Zapoznając się z nimi można jednocześnie poznać “wytyczne”, które trzeba spełniać w chwili wstępowania w związek małżeński. 

Wiek partnerów

Wniosek o unieważnienie ślubu cywilnego z pewnością będzie wzięty pod uwagę z chwilą, kiedy partnerzy – wstępując w związek małżeński – nie mieli ukończonych 18 lat. Oczywiście istnieją wyjątki od tej zasady. Sąd opiekuńczy może np. wyrazić zgodę na to, aby 16-latka wyszła za mąż, jeżeli wiązałoby się to z dobrem założenia rodziny.

Jeżeli chodzi o wiek, to nie można również zapomnieć o ograniczeniach związanych z tym przepisem. Unieważnienie małżeństwa cywilnego z powodu wieku nie jest możliwe, kiedy:

  • małżonka zaszła w ciążę. W takim przypadku mąż nie może wnieść wniosku o unieważnienie,
  • któryś z partnerów, przed złożeniem wniosku, osiągnął pełnoletność. 

Zaburzenia natury psychicznej 

Czy można unieważnić ślub cywilny z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego? Tak, pod warunkiem, gdy wymienione choroby występowały już w chwili zawierania związku małżeńskiego. Z chwilą, gdy choroba ustanie, przesłanka ta nie będzie brana pod uwagę przez sąd. 

Należy jednak w tym momencie zaznaczyć, że osoby zmagające się ze wspomnianymi wyżej dolegliwościami na ogół nie mogą wstąpić w związek małżeński (o wszelkich wyjątkach i odstępstwach od tej reguły można przeczytać w ustawach). Sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa z chwilą, kiedy uzna, że dane schorzenie nie będzie rzutować na zdrowie potomstwa oraz nie odbije się negatywnie na samym związku. 

Ubezwłasnowolnienie

Każdy partner może domagać się unieważnienia małżeństwa cywilnego w momencie, kiedy okaże się, że jego współmałżonek jest ubezwłasnowolniony. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, kiedy ubezwłasnowolnienie zostało uchylone przez sąd. 

Bigamia – pozostanie w innym związku małżeńskim 

Trwanie w więcej niż jednym małżeństwie to w wielu krajach (w tym i w Polsce) jednoznaczne złamanie prawa. Niepodważalnie jest to także powód unieważnienia małżeństwa cywilnego. 

Pokrewieństwo współmałżonków 

Wniosek o unieważnienie małżeństwa cywilnego można także wnieść w chwili, kiedy odkryje się, że partnerzy są ze sobą spokrewnieni lub powinowaci w linii prostej, a także gdy są rodzeństwem. 

Wady oświadczenia woli

Ostatnią grupę przesłanek stanowią argumenty z grupy “wad oświadczenia woli”. Jak sama nazwa na to wskazuje unieważnienie małżeństwa cywilnego jest możliwe w chwili, kiedy w trakcie składania oświadczenia, któryś z małżonków:

  • nie był w stanie świadomie wyrażać swojej woli,
  • został wprowadzony w błąd odnośnie tożsamości partnera,
  • działał pod przymusem oraz groźbą. 

Jakie są procedury?

Jak unieważnić ślub cywilny? Należy rozpocząć postępowanie sądowe w tej sprawie. Aby to zrobić wystarczy złożyć pozew do sądu okręgowego – trzeba w tym celu wybrać placówkę, która znajduje się w okręgu, gdzie mieszkało małżeństwo. Decydując się na ten krok trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na początku sąd musi wysłuchać każdą ze stron, zapoznać się z dowodami oraz zeznaniami świadków. Po wszystkim wydawany jest wyrok – jeżeli któryś z małżonków się z nim nie zgodzi, wtedy może on przygotować odwołanie, kierowane do sądu apelacyjnego. 

Jako adwokat Lublin radzimy do sprawy podejść skrupulatnie i zawczasu przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, a w tym te urzędowe. Postępowanie w sprawie unieważnienia małżeństwa wygląda podobnie jak rozwód Lublin, dlatego też (zwłaszcza w przypadku osób zabieganych) może przydać się pomoc prawna. 

Nasza oferta kancelarii jest szeroka i obejmuje różne sektory prawa. Nasz adwokat prawa pracy Lublin zajmuje się chociażby przygotowywaniem niezbędnych dokumentów, umów, reprezentacją przed sądem itd.